Piirroskuvassa kaksi ihmistä autossa ja taustalla pyöräilijä
Nya vägtrafiklagen den 1 juni 2020
Känner du till trafikreglerna?
Även om man i fortsättningen huvudsakligen följer bekanta regler i trafiken medför den nya vägtrafiklagen några ändringar också.

Den nya vägtrafiklagen medför nya trafikmärken, ändringar i vägmarkeringar och hastighetsbegränsningar samt frihet att parkera och välja körfält. Huvudsakligen följer man ändå bekanta regler i trafiken ​​​​​​.

Beakta andra trafikanter och var smidig vid behov. Den nya lagen betonar förutom försiktighet även förutseende i trafiken.

Ta ansvar. Vars och ens ansvar för sina egna val och fordon ökar.

Bekanta dig med nya trafikmärken. De största ändringarna i den nya lagen förmedlas till trafikmiljön genom trafikmärkena.

Känn igen trafikreglerna. Ikraftträdandet av den nya lagen är ett bra tillfälle att repetera trafikreglerna i sin helhet.

Var uppmärksam. Många ändringar som gäller vägmärken och vägmarkeringar har en övergångsperiod på flera år. Under övergångsperioden kommer nya och gamla märken och markeringar att synas på vägen, vilket kräver särskild uppmärksamhet av var och en av oss.

I tätorterna kan man också parkera på vänster sida av vägen
Piirroskuva vasemmalle puolelle katua pysäköivästä autosta

På dubbelriktade vägar i tätorter är det tillåtet att parkera och stanna även på vänster sida av vägen. Parkera på vänster sida av vägen endast om den inte medför fara eller olägenhet för trafikanter.

Visa andra dina avsikter både när du parkerar och när du vill lämna parkeringen – på svenska: använd blinkers. Kör lugnt och kom ihåg att du måste väja för både bakifrån kommande och mötande trafik. När du öppnar dörren vare sig du är chaufför eller passagerare, kom ihåg att se till att du inte öppnar dörren framför cyklister.

Ny gatutyp: cykelgatan

Cykelgatan är en helt ny typ av gata där man rör sig på cyklisternas villkor. Bilister får köra på cykelgatan, men de måste anpassa farten till cykeltakten. På cykelgatan finns en gångbana för fotgängare. Cykelgatumärket i sig anger inte hastighetsbegränsningen, utan det har märkts ut separat med hastighetsbegränsningsmärket.

piirroskuva pyöräkadusta
Det nya märket indikerar att filerna har förenats
Piirroskuva kaistojen yhdistymisestä

Ett märke med en röd dubbelgrenad pil på blått botten indikerar att två filer förenas. När man ser den måste man förbereda sig på att flytta sig till en förenande fil. Man övergår turvis till den förenade filen enligt den så kallade blixtlåsprincipen. Förutseende och tillräckliga säkerhetsavstånd ökar trafikens smidighet och säkerhet: sakta ner innan du flyttar din bil i sidled.

Hastighetsbegränsningarna ändras

Den högsta tillåtna hastigheten för person- eller paketbilar i kombination med lätt släpvagn eller båttrailer med en klassificeringsmassa på högst 750 kilo är i fortsättningen 100 km/h. För paketbilar, liksom för husbilar upp till 3500 kg, försvinner den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen. I fortsättningen får man köra med dem enligt den vägspecifika begränsningen (högst 120 km/h).

Hastighetsbegränsningen är inte densamma som rekommenderad hastighet. Beakta förhållandena, fordonet och lastningen när du väljer hastighet.

Piirroskuva jossa auto vetää peräkärryä ja toinen auto vetää asuntovaunua
När man svänger in på en väg med två eller flera filer kan man välja körfält friare
piirros kuva autosta kääntymässä ja nuolet ohjaamassa kääntymään sopiville kaistoille

Om det på en korsande körbana finns två eller flera körfält i körriktningen, får fordonet avlägsna sig från korsningen med hjälp av den lämpligaste körfilen med beaktande av den övriga trafiken. Bedöm situationen innan du svänger: beakta eventuella möten, bredvid körande och efterföljande. Om trafiken är livlig är det fortfarande säkrast att välja närmaste fil. De som svänger åt samma håll från motsatta håll kan inte på basis av riktmärket veta till vilken fil du håller på att svänga. Kom alltid ihåg att använda blinkers och ha tillräckligt låg hastighet när du svänger och byter fil.

Tilläggsskylten tillåter cykling i två riktningar på en enkelriktad gata

På en enkelriktad väg kan man cykla i två riktningar, om det är tillåtet med trafikmärkets tilläggsskylt. Tilläggsskyltarna kommer både i samband med märket som anger en enkelriktad körväg och i anslutning till märket för förbjuden körriktning. Cyklisten ska röra sig i rätt kant i förhållande till färdriktningen.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid mötessituationer, gatuändar och till exempel gårdsanslutningar och andra korsningar.

Kuvassa yksisuuntainen katu jota voi pyöräillä kahteen suuntaan.
Väglagsspecifik användning för vinterdäck
Talvirenkaiden käyttö keliperusteiseksi

Vinterdäck ska användas från början av november till slutet av mars, om väglaget kräver det. Om januari präglas av midsommarväder kan man alltså köra med sommardäck. Beakta förhållandena som en helhet, inte enbart enligt väglaget på huvudvägarna. Låt inte vintern överraska dig. Kör endast med däck som är i gott skick. Kontrollera mönsterdjupet regelbundet. Även motorcyklar och mopeder har vinterdäckskrav.

Obligatoriskt baklykta på cykel när det är mörkt

Cykeln ska i fortsättningen vara utrustad med en röd baklykta som tillägg till den ljusa framlyktan. Kom också ihåg att kontrollera reflexerna.

Pyörän punainen takavalo pakolliseksi pimeällä
Cykelfält endast för cyklare
Pyöräkaista jatkossa vain pyöräilijöille

Med vägmarkeringar kan man urskilja cykelfält som är avsedda för cyklister. Man får inte längre köra moped på cykelfält. Cykelfält kan också markeras med vägmärke. På cykelfält kör man enligt samma regler som på körbanan. Om det inte finns någon spärrlinje kan cykelfältet användas för att gruppera sig även med andra fordon än cykel.

Stanna för fotgängare på ett övergångsställe

Förarna skall stanna för fotgängare som befinner sig på ett övergångsställe eller som förbereder sig för att gå på den. Som fotgängare ska du alltid korsa körbanan längs övergångsstället eller genom att använda under- eller överfart när det finns en sådan i närheten.

stanna för fotgängare
Ändringar i körbanemarkeringarna på fortsättning på en cykelbana
Ändringar i körbanemarkeringarna på fortsättning på en cykelbana

När en cyklist kommer från cykelvägen till körbanan och skall köra över körbanan kan stället se ut på flera olika sätt. Man kan använda en markerad fortsättning på en cykelbana, endast markeringar för övergångsställe (för fotgängare) eller så kan stället vara omarkerat. Fortsättningen på cykelbanan markeras endast om de som kör på körbanan har väjningsplikt med vägmärke: väjningsplikt i korsning (triangel med spets), obligatoriskt stopp (STOP-märke) eller väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen (nytt märke). Vid det sistnämnda ska fortsättningen på cykelbanan vara konstruktionshänseende upphöjd.

Om väjningsplikten inte har påvisats med de tidigare nämnda vägmärken, bestäms väjningen enligt trafikregeln. Cyklister som kommer från en cykelväg till körbanan ska väja för trafiken på körbanan från både höger och vänster. Dessutom bör man observera att när man svänger med fordonet måste man alltid väja för fotgängare, cyklister och mopedister som går över korsande vägar. Cyklister kan även korsa vägen längs övergångsstället/skyddsvägen. Regeln för övergångsstället/skyddsvägen berör dock endast fotgängare: vem som ska väja beror på väjningsreglerna. En del av de ställen som tidigare antecknats som fortsättning på en cykelbana markeras i fortsättningen endast med övergånsställets/skyddsvägens vägbeteckning.

Ändringen av vägmarkeringarna på fortsättningen av en cykelbana syns inte genast på vägen eftersom väghållarna har en övergångsperiod på två år för att ändra markeringarna. Observera att vägmarkeringarna inte nödvändigtvis motsvarar trafikmärkena under övergångsperioden.